Ondernemingsgegevens

Land Art bv

Handelend als: Van Houdt

Gestelsesteenweg 3    2222 Itegem

info@vanhoudt.be        tel 03/482.41.68 

BTW : BE 0429.800.961 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Van Houdt – Land Art bv; met maatschappelijke zetel te 2222 Itegem Gestelsesteeenweg 3 BTW : BE 0429.800.961, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van Houdt en Land Art bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Houdt en Land Art bv zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.  Indien leverings-, reservatie- en administratieve kosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief. De foto’s kunnen elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn .

  Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Houdt en Land Art bv  niet. Van Houdt en Land Art bv zijn wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van Houdt en Land Art bv zijn in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, soorten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Van Houdt en Land Art bv.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijden worden aangepast of ingetrokken door Van Houdt en Land Art bv.  Van Houdt en Land Art bv kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 De Klant kan zelf door selectie van de artikelen zijn winkelwagen vullen met de gewenste aankopen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt hij steeds een volledig overzicht van de:

  • Artikelen die vervat zitten in de bestelling
  • Individuele prijs van de betreffende artikelen
  • Totale prijs inclusief btw van de volledige aankoop
  • Verzendkosten die worden aangerekend voor de levering van de bestelling


De Klant kan betalen via de bankkaart  of directe overschrijving.

Van Houdt en Land Art bv zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België ,beperkt tot een straal van 50 km van vestigingsplaats van Van Houdt en Land Art bv. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd op vaste dagen.

 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan.

 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Van Houdt en Land Art bv was geboden.

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van Houdt en Land Art bv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Houdt en Land Art bv. te wijzen of aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 7: Herroepingsrecht 

Het aan de Klant verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website ). Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij het reserveren via de website en afhalen in de winkel of voor leveringen door Van Houdt en Land Art bv. aan huis. Het herroepingsrecht houdt in dat de Klant  als hij de goederen niet wil houden deze binnen de 14 dagen vanaf de levering terug bezorgen aan Van Houdt en Land Art bv.

Als Klant de goederen wil terugsturen  kan  hij contact opnemen met Van Houdt en Land Art bv.

 De kosten voor het terugsturen van de goederen  worden volledig door de Klant gedragen. De goederen en in het bijzonder planten kunnen alleen terug worden bezorgd als ze in perfecte staat zijn. 

Indien het teruggestuurde goederen op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt Van Houdt en Land Art bv. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.   

Van Houdt en Land Art bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmede de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

  Artikel 8: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie( wet van 21 september 2004), moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Van Houdt en Land Art bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Van Houdt en Land Art bv zo snel mogelijk inlichten.

Uitgesloten van de garantie zijn: het afsterven van de planten als gevolg van uitdroging, infectie door insecten of schimmels of het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen, hagen die zonder steundraad en bomen die zonder boompaal geplant zijn.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten of gebreken  die ontstaan zijn ten gevolge van calamiteiten, verwaarlozing, verkeerd gebruik van het artikel, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Van Houdt en Land Art bv is bereikbaar op het telefoonnummer 03 482 41 68 Eventuele klachten kunnen gericht worden  aan  info@vanhoudt.be

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van Houdt en Land Art bv beschikken , is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behouden  Van Houdt en Land Art bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 11: Privacy

 Van Houdt-Land Art bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens .

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,
  • het verwerken van de bestelling.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van Houdt-Land Art bv heeft geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@vanhoudt.be.

  Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.   Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Snoezel en Co BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Snoezel en Co BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van Van Houdt-Land Art bv zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen .